fbpx

Best Diamond

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépése: 04-Március-2021. Közzététele: 04-Március-2021. 

TARTALOMJEGYZÉK

1.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.      Az Ön szerződéses partnere:
1.2.      ÁSZF rendelkezésre bocsátása, elérhetősége, megismerhetősége
1.3.      Vevői nyilatkozat
1.4.      Alkalmazandó jog, joghatósági kikötés
1.5.      ÁSZF-ben használt fogalmak
1.6.      A szerződés nyelve, a szerződés formája

2. MEGRENDELÉS MENETE, SZERZŐDÉSKÖTÉS
3. ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI, TELJESÍTÉS MÓDJA
4. VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI
5. VÉTELÁR MEGFIZETÉSE, ELŐLEG, ELÁLLÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, VIS MAIOR
7. ÁRAK
8. TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VEVŐK RÉSZÉRE AZ ELADÓ ÉS VEVŐ KÖZÖTT LÉTREJÖVŐ FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK VONATKOZÁSÁBAN

8.1 Eladó, jogszabályi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja fogyasztót a szerződéskötést megelőzően
8.2. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló jogszabály szerinti tájékoztató

9. ELÁLLÁS, FELMONDÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI FOGYASZTÓI SZERZŐDÉS ESETÉN
10. PANASZKEZELÉS
11. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA
2. SZÁMÚ MELLÉKLET: ÉKSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1.     BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen általános szerződési feltételek [továbbiakban: ÁSZF] az Ön, mint Vevő és az Ön szerződéses partnere, mint Eladó között jön létre.

1.1.   Az Ön szerződéses partnere:
BÁNYAI MILÁN DÁNIEL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

 • székhely és levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7.
 • hatósági nyilvántartási szám (Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása): 51899822
 • Hatósági engedély: PR8404/1/2020
 • Hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (BFKH-MKEH)
 • adószám: 68545271-1-41
 • e-mail: bestdiamondltd@gmail.com
 • telefonszám: +36 70 360 3559
 • képviseletre jogosult személy: Bányai Milán Dániel
 • weboldal: https://bestdiamond.hu/
 • bankszámlaszám: 12100011-17816182-00000000
 • IBAN: HU06121000111781618200000000
  [továbbiakban: Eladó ]

Az Eladó a Vevő egyedi megrendelése alapján, egyedileg, személyre szólóan készített ékszereket értékesítő vállalkozás.

Kiemelten fontos számunkra Vevőink bizalma, megelégedettsége, precíz tájékoztatása – a későbbi félreértések elkerülése érdekében –, és jelen ÁSZF-et is azért hoztuk létre, hogy Vevőink teljeskörűen megismerhessék, hogy milyen feltételekkel tudnak tőlünk vásárolni.

Jelen ÁSZF tartalmazza a vásárlás részleteire, így különösen a megrendelés, fizetés, teljesítés, elállás szabályaira, valamint a Vevőt megillető szavatossági-jótállási-garanciális jogokra vonatkozó részletszabályokat, melyek kötelezők mind az Eladóra mind a Vevőre.

A jelen ÁSZF-ben a Vevők külön tájékoztatása és figyelmük külön felhívása érdekében vastag, dőlt és aláhúzott betűvel jelölt általános szerződési feltételek, vagy az így jelölt fejezetcímek alatt lévő rendelkezések, a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek, illetve a fogyasztónak minősülő Vevőre is kiterjedő hatályú olyan feltételeket tartalmaznak, amelyek az Eladót a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítják.

A jelen ÁSZF feltételei és előírásai teljes mértékben elválaszthatóak. Amennyiben bármilyen oknál fogva jóváhagyás megtagadása esetén, illetékes bíróság ítélete vagy döntése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná tenne egy vagy több ilyen feltételt vagy előírást, ez nem eredményezi az ÁSZF vagy az adásvételi szerződés többi feltételének és előírásának érvénytelenségét vagy végrehajthatatlanságát, feltéve, hogy a Felek azokat olyan más feltételekkel vagy kikötésekkel helyettesítik, amelyek a Feleknek az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná tettekhez lényegében megegyező gazdasági jogokat és privilégiumokat biztosítanak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Figyelemmel arra tehát, hogy jelen ÁSZF tartalmazza a Vevő és Eladó között létrejövő adásvételi szerződés lényeges feltételeit, ezért kérjük Vevőinket, hogy azt szíveskedjenek alaposan megismerni és azt követően hozzák meg döntésüket a vásárlással kapcsolatban.

1.2.   ÁSZF rendelkezésre bocsátása, elérhetősége, megismerhetősége

Eladó az általa értékesített Termék megvásárlását megelőzően papír alapon, illetve a Vevő kérése esetén elektronikus úton a Vevő rendelkezésére bocsátja az ÁSZF-et és kellő időt biztosít a Vevő részére annak vásárlást megelőző áttekintésére, részletes megismerésére, esetleges kérdéseinek feltételére.

Ezt követően, amennyiben a Vásárló részéről vásárlás történik, és így Eladó és Vevő között az Adásvételi Szerződés létrejön, ezzel egyidejűleg papír alapon átadásra kerül az ÁSZF Vevő és Eladó által aláírt példánya a Vevő részére egy darab eredeti példányban.

Ezt követően, ezirányú Vevői kérés esetén az Eladó bármikor, a vonatkozó kérés megérkezését követő legkésőbb 10 napon belül a Vevő rendelkezésére bocsátja az ÁSZF-et és amennyiben a szerződéskötést követően annak tartalmában változás történt, akkor ezen változásokat tartalmazó, a kérés időpontjában hatályos változatot.

Egyebekben jelen ÁSZF az Eladó https://bestdiamond.hu/ honlapján a Vevő részére folyamatosan rendelkezésre áll és megismerhető. Eladó az ÁSZF-ben történt módosításokat és a mindenkor hatályos ÁSZF-et honlapján teszi közzé.

1.3.   Vevői nyilatkozat

Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ha az Eladó az ÁSZF-et módosítja, akkor erről írásbeli tájékoztatást tesz közzé. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az Eladó honlapján (https://bestdiamond.hu/) történő közzététel is. Az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezései automatikusan az Eladó által kötött Szerződések részévé válnak.

Vevő a szerződéskötéssel kifejezetten kijelenti, hogy ezen vastag, dőlt és aláhúzott betűvel kiemelt részekre vonatkozó egyedi tájékoztatást jelen ÁSZF megismerésével és az Eladó külön szóbeli tájékoztatása és figyelemfelhívása alapján előzetesen megkapta, megértette és ezen rendelkezéseket is teljeskörűen elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti, azokkal egyet ért.

1.4.   Alkalmazandó jog, joghatósági kikötés

A Szerződésre és az annak részét képező jelen ÁSZF-re a magyar jogszabályok alkalmazandók (alkalmazandó jog kikötése)

Különösen az alábbi magyar jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A Szerződésből és annak részét képező ÁSZF-ből eredő bármilyen tárgyú jogvitára a magyar bíróságok, hatóságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, ami azt jelenti, hogy jogvita esetén ezen szervek jogosultak az eljárás lefolytatására (joghatósági kikötés).

1.5.   ÁSZF-ben használt fogalmak

 • Adásvételi Szerződés vagy Szerződés: Eladó és Vevő között az Eladó által elfogadott Vevői írásbeli Megrendelés alapján, az abban foglalt termékre létrejött adásvételi szerződés, melynek részét képezi a jelen ÁSZF.
 • Felek: Eladó és Vevő együttesen.
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
 • Megrendelőlap: Az Eladó által rendszeresített formanyomtatvány és annak valamennyi melléklete, mely a Vevő által megvásárolni kívánt Termék minden lényeges feltételét és a Felek által lényegesnek tartott egyéb feltételeket teljeskörűen tartalmaz, és melynek tartalma a Felek által közösen, egyeztetésük alapján kerül kialakításra. A Megrendelőlap mindkét fél általi aláírása hozza létre a Felek között az Adásvételi Szerződést.
 • Megrendelés: Vevő által az Eladóval történt konzultáció keretében meghatározott és az Eladó által alkalmazott Megrendelőlapon rögzített, Eladó által értékesítésre szánt Termék megvásárlására vonatkozó, a Megrendelőlap aláírásával megtett Vevői akaratnyilatkozat, melyet Eladó elfogadott aláírásával elismerten.
 • Termék: az Eladó értékesítési portfóliójába tartozó, értékesítésre szánt, a Vevő által írásban megrendelt, birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.
 • Vállalkozás/Cég/Társaság: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
 • Vevő/Ön: a Megrendelőlapot aláíró személy.

1.6.   A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv, bármely egyéb idegen nyelvre történő fordítás kizárólag tájékoztatásra szolgál.

2. MEGRENDELÉS MENETE, SZERZŐDÉSKÖTÉS

A Megrendelés folyamata a Vevő általi kapcsolatfelvétellel kezdődik meg, mely kapcsolatfelvételt követően személyes konzultáció keretében kerül sor a megrendelni kívánt Termék kiválasztására, lényeges jellemzőinek Eladó és Vevő általi meghatározására az Eladó üzlethelyiségében, mely jelenleg a House of Business Budapest – Roosevelt Office Building (Budapest, Széchenyi István tér 7, 1051) alatti címen található. A felkereséshez előzetes, telefonos, vagy sms-ben, illetve e-mailben történő időpontfoglalás szükséges.
A személyes konzultáció során bemutatott, illetve a honlapon található ékszerek mintakollekció részét képezik, a katalógusokban vagy brosúrákban szereplő termékek a konzultáció során a Felek által megállapodott módosításokkal, a Megrendelés szerint fognak elkészítésre kerülni. Ezért sem a bemutatásra kerülő mintakollekció, sem a honlapon bemutatott ékszerek alapján semmiféle követelés nem támasztható. A mintakollekció, a katalógusok és brossúrák, illetve a honlapon feltüntetett termékek – a maguk egészében vagy egyes részeik – nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.

A személyes konzultáció során meghatározott, a Termékre vonatkozó lényeges tulajdonságok az Eladó által rendszeresített Megrendelőlapon kerülnek írásban rögzítése.

A Megrendelőlap Vevő általi aláírásával közli Eladóval a szerződéskötési akaratát a Megrendelőlapon rögzített lényeges tulajdonságokkal rendelkező Termékre vonatkozólag, az abban foglalt mennyiségben, és egyúttal kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a Megrendelőlap helyesen tartalmazza az általa megrendelni kívánt Termék valamennyi lényeges tulajdonságát, úgy ahogyan azt a Vevő kérte, kijelenti és elismeri továbbá, hogy a Megrendelőlapot elolvasta, megértette és az abban részletezett tulajdonságokkal rendelkező Terméket, mint szerződésszerűen teljesített elfogadja, annak átvételére és a vételár megfizetésére kötelezettséget vállal. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult a Megrendelőlap aláírását követően bármilyen okból vitássá tenni az abban rögzítettek helyességét, pontosságát, teljeskörűségét, szándékának való megfelelőségét.

A Vevő jelen ÁSZF-et a Megrendelőlap aláírásával teljeskörűen elfogadja.

Amennyiben az Eladó a Vevő Megrendelését elfogadja és a Megrendelést – az abban foglalt feltételekkel – teljesíteni tudja és kívánja, ez esetben a Megrendelőlap aláírásával kifejezi az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó akaratát.

A Megrendelőlap mindkét fél általi aláírásával az abban foglalt Termékre vonatkozólag, az abban foglalt lényeges feltételekkel, valamint jelen ÁSZF szerinti tartalommal a Felek között az Adásvételi Szerződés létrejön.

A szerződéskötést követő Vevői változtatások, későbbi időpontban történő teljesítést, valamint többletköltséget és -kiadást eredményezhetnek, amelyek a Vevőt terhelik, melyeket a Vevő elfogad és egyúttal kötelezettséget vállal a többletköltségek megfizetésére a módosítások megrendelésével.

Eladó a Vevő változtatásra vonatkozó írásbeli igényének kézhezvételét követő 5 napon belül tájékoztatja e-mailben a Vevőt a várható többletköltségekről és várható többletidő igényről. Ennek kézhezvételét követő 2 napon belül a Vevő köteles e-mailben megküldeni válaszát arra vonatkozólag, hogy fenntartja-e a módosításokra vonatkozó igényét. Amennyiben igen, ez esetben a módosításokat a Felek külön írásba foglalják.

Bármilyen, a Megrendelőlapon rögzítettekben történő változtatást a Vevőnek írásban kell megrendelnie, melyet Eladónak írásban jóvá kell hagynia, ellenkező esetben ezek a változtatások nem válnak a Megrendelés részévé.

Felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy a Megrendelőlap aláírásával elismerik, hogy a vásárlást megelőzően teljeskörűen megismerték az ÁSZF tartalmát, kellő idő állt rendelkezésükre annak értelmezésére, a rendelkezéseket megértették, azokat teljeskörűen elfogadták magukra nézve kötelezőnek, és ezt követően döntöttek szabad akaratukból, minden kényszertől és befolyástól mentesen az Eladótól történő vásárlás mellett.

3. ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI, TELJESÍTÉS MÓDJA

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelés szerinti Termékeket határidőben, a Megrendelésben foglaltaknak megfelelő minőségben és mennyiségben a Vevő részére a teljes vételár megfizetését követően a teljesítési helyen átadja.

Ha a felek a Megrendelőlapon, írásban másként nem állapodnak meg, a Vevő a megrendelt Terméket az Eladó House of Business Budapest – Roosevelt Office Building (Budapest, Széchenyi István tér 7, 1051) alatti üzlethelyiségében, mint teljesítési helyen adja a Vevő birtokába, – a vételár teljes összegének megfizetése esetén, azt követően – tulajdonába.

Eladó szavatolja, hogy a megrendelt Termék per-, teher-, és igénymentes tulajdonjogát, Vevő kizárólag a Megrendelésben rögzített vételár hiánytalan megfizetésével és a Termék átvételével megszerzi.

Ha a Felek a Megrendelőlapon, írásban másként nem állapodnak meg, a teljesítés határidejére a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

Eladó az általa előállított és forgalmazott Termékhez minőségi, bestdiamond.hu logóval, pecséttel és aláírással ellátott tanúsítványt állít ki és ad át Vevő részére, amely tartalmazza a vásárolt Termék specifikációit (a gyémánt(ok), drágaköv(ek), féldrágaköv(ek) formája, mérete, színe, tisztasága, csiszolása, valamint az ékszer anyaga, színe, finomsága és súlya) és annak vételárát – ez utóbbi a Vevő kifejezett írásbeli, a Megrendelőlapon rögzített kérése esetén nem kerül feltüntetésre –. Mindezen részletek a személyes konzultáció keretében kerülnek megtárgyalásra, pontosításra és véglegesítésre.

A bestdiamond.hu tanúsítvány mellé a Vevőnek lehetősége van kérvényezni a Megrendelőlapon írásban, hogy a választott gyémántok külön független gemmológiai labor/intézet (pl. GIA, HRD, IGI) általi certifikációval rendelkezzenek. Ezen opció első sorban (de nem kizárólagosan) a fél karát (0.50 ct) vagy azt meghaladó méretű gyémántokra érvényes. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezen kövek tanúsítványai felárasak, melyet a Vevő köteles viselni és ennél fogva befolyásolják a végső eladási árat.

Ha az előbb rögzített méretnél kisebb kövekről van szó (vagy egyszerűen olyan gyémántról, amely nem rendelkezik külön certifikáttal), akkor a Vevő kérheti, hogy egy helyi magyarországi drágakővizsgáló labor hitelesítse a gyémántokat. A helyi magyarországi drágakővizsgáló labor egy 3. jogi személy szolgáltatása, amely a bestdiamond.hu-tól független. A bestdiamond.hu vállalja, hogy bevizsgáltatja a gyémántokat ha a Vevő erre igényt tart, a Vevő saját felelősségére és kárveszélyére.

A gyémántok bevizsgálása feláras szolgáltatás, melynek pontos költségei a gyémántok méretéből és mennyiségéből adódóan változhatnak. A költségek viselésére a Vevő köteles ezen esetben is.

A konzultáció alatt Eladó részletesen megismerteti ezen lehetőséget a Vevővel, és ha igényli, valamelyik opciót, akkor ennek ténye a Megrendelőlapon feltüntetésre kerül. A gyémántok utólagos bevizsgálásra (azaz az ékszer kész állapotában, mikor a gyémántok már befoglalásra kerültek) már nincsen lehetőség.

4. VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék vételárát hiánytalanul, határidőben megfizeti és a Termékeket az Eladó átvételre vonatkozó értesítését követően, késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül átveszi.

Vevő köteles a Termék átvételét azzal egyidejűleg az Eladó által rendszeresített átvételi elismervényen aláírásával leigazolni. Eladó megtagadhatja a Termék átadását, mindaddig amíg a Vevő megtagadja az ávételi elismervény aláírását. Vevő késedelme az Eladó késedelmét kizárja.

Amennyiben Vevő a termék átvételét alapos ok nélkül megtagadja, vagy az átvételi elismervény aláírását alapos és írásbeli jegyzőkönyvben rögzített ok nélkül megtagadja, súlyos szerződésszegést követ el és Eladó jogosult döntése szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ez esetben a Terméket Eladó választása szerint jogosult a Terméket másnak értékesíteni, vagy a Terméket továbbra is Vevőnek rendelkezésre tartani az addig Vevő által már megfizetett Vételár(részek) megtartása és tárolási díj felszámítása mellett.

Eladó a Vevő általi átvételi határidő elmulasztását követő 5 munaknapon belül elszámolási értesítőt küld a Vevőnek e-mailbe, melyben tájékoztatja a Vevőt arról, hogy melyik opciót választotta és tájékoztatja továbbá az opcióhoz kapcsolódó elszámolással kapcsolatban.
Más személynek történő értékesítés opció választása esetén, az értékesítést (értve ez alatt a más személy általi teljes vételár megfizetését) követő 5 munkanapon belül Eladó a Vevővel elszámol az alábbiak szerint:

 • A Vevővel megegyezett és a Vevő által addig megfizetett Vételár(részeket) a Vevőnek visszafizetni, amennyiben a más személynek történt értékesítés azonos vagy azt meghaladó vételáron történt.

   

 • Ha alacsonyabb vételáron történt az értékesítés, akkor a kettő vételár közötti különbözet megtartására jogosult az Eladó kárátalány jogcímén akként, hogy a Vevő által már megfizetett Vételár(részletek) terhére ezen különbözetet beszámítja, a fennmaradó összeget pedig visszafizeti a Vevő részére.

Felek megállapodnak, hogy a költség,- és kárveszélyviselés Vevőre a Termék Vevő általi átvételével száll át a teljesítési helyen. Amennyiben a Vevő jogalap, jogos ok nélkül tagadja meg vagy mulasztja el a Termék átvételét, ez esetben szerződésszegést követ el és ez esetben a kárveszély átszállásának időpontja az átvételre nyitva álló határidő utolsó napját követő első napon minden egyéb jogcselekmény nélkül átszáll a Vevőre. Ezen időpontot követően Eladót semmilyen költség, illetve kockázat nem terheli a Termék tekintetében.

Felek megállapodnak, hogy a Vevő az átvételi kötelezettségének késedelmes teljesítéséből, illetve az átvételi kötelezettségének jogalap nélküli nemteljesítéséből eredő minden kárt (ide értve különösen a Termék tárolásának, őrzésének költségeit) köteles Eladó részére megtéríteni annak erre vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő 10 napon belül.

A kárveszély Vevőre történt átszállását követően a Termék megsemmisülése, vagy megsérülése nem mentesíti a Vevőt a Vételár megfizetése alól, kivéve, ha a megsemmisülés vagy a megsérülés kétséget kizáróan bizonyítottan az Eladónak felróható tevékenységének, vagy mulasztásának a következménye.

A Terméket Eladó kizárólag a Vevő kezeihez adja át, kivéve, ha legalább 2 tanúval (név, lakcím, aláírás) ellátott meghatalmazással igazolja a Vevő nevében eljáró harmadik személy a Termék átvételére a jogosultságát (Vevő képviselője). Amennyiben az Eladó részére átadott meghatalmazásban szereplő Vevői adatok megegyeznek a Megrendelőlapon rögzített Vevői adatokkal, ez esetben az Eladó minden további vizsgálat nélkül jogosult a Terméket a meghatalmazott személy, mint a Vevő képviselője részére átadni. A Vevő képviselője egyúttal jogosult az átvételi elismervény érvényes, Vevő nevében és képviseletében történő aláírására és így a teljesítés leigazolására jogosult személynek kell tekinteni, és a Vevő nem hivatkozhat arra, hogy a teljesítést nem az arra jogosult igazolta le.

Eladó teljeskörűen kizárja felelősségét minden olyan követelés, kár, igény tekintetében, amely azzal kapcsolatosan áll elő, hogy a Terméket átvevő, illetve az átvételi elismervényt aláíró személy(ek) bármelyike képviseleti jogosultsága terjedelmét túllépve járt el, vagy képviseleti jogosultság hiányában járt el.

A Terméket a Vevő nem jogosult saját vagy más harmadik személy neve alatt tovább forgalmazni. Az ebből eredő minden kár és felelősség a Vevőt terheli, melyekért ő köteles egyedül helyt állni.

5. VÉTELÁR MEGFIZETÉSE, ELŐLEG, ELÁLLÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

Figyelemmel arra, hogy az Eladó által értékesített Termékek egyedi Vevői Megrendelés alapján készülnek el, nem késztermékek azonnali és helyben történő értékesítéséről, hanem személyre szabott ékszer készítését rendeli meg a Vevő, így annak alapanyaga, a drágakövek beszerzésére is ezen egyedi Megrendelés alapján, egyedileg kerül sor, ezért a Megrendelést követően a Termékhez szükséges alkotóelemek beszerzésének illetve a gyártásnak a megkezdése előleg megfizetéséhez kötött az alábbiak szerint.

Az Adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, de legkésőbb azt követő 5 banki napon belül az alábbi mértékű előleg megfizetésére köteles a Vevő:

 • 400.000- Ft alatti termékár esetén 50%-os előleg fizetése szükséges.
  Ez esetben a vételár fennmaradó 50%-os részét legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg kell megfizetni.

 • 400.000- Ft fölötti termékár esetén 75%-os előleg szükséges.
  Ez esetben a vételár fennmaradó 25%-os részét legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg kell megfizetni.

Megfizetés alatt a vételár meghatározott összegének az Eladó által kiállított számlán szereplő Eladói bankszámlán történő jóváírást kell érteni, készpénzes fizetés esetén pedig az Eladó kezeihez történő teljesítést. A vételár hiánytalan megfizetéséig az Eladó megtagadhatja a Termék átadását Vevő részére.

A fizetés készpénzben vagy banki átutalás útján lehetséges.

Felek rögzítik, hogy számlával kapcsolatos kifogás/reklamáció nem jogosítja Vevőt a számla összege, illetve annak egy része kifizetésének visszatartására. Vitatást a számlával kapcsolatban az Eladó a számla közlését követő 1 munkanapon belül fogad el, melyet Vevő az Eladó jelen ÁSZF-ben feltüntetett e-mail címére küldhet meg indoklással együtt.

Az előleg megfizetésére nyitva álló határidő alatt az előleg megfizetésének időpontjáig Vevő kötbérfizetés terhe nélkül elállhat a Megrendeléstől. Erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát szükséges eljuttatnia az Eladó részére a fenti, előlegfizetési határidőben.

Az előleg megfizetése után Eladó megkezdi a szükséges anyag beszerzését (pl. arany), elindítja az ékszer gyártási folyamatát (pl. terveztetés, kiöntés), valamint beszerezi a meghatározott gyémántokat és drágaköveket is, mely mind Eladó fizetési kötelezettségével jár a saját beszállítói, partnerei felé.

Ezekből kifolyólag az elállási jog illetve felmondási jog ugyan érvényesíthető, de annak alkalmazása az előleg megfizetésének pillanatától kötbér köteles:

 • Ha a Vevő elállási jogot vagy felmondási jogot szeretne gyakorolni az előleg megfizetése utáni 48 órán belül,
  de már 24 órán túl, 20%-os kötbér mellett teheti azt meg.

 • Ha a Vevő elállási jogot vagy felmondási jogot szeretne gyakorolni az előleg megfizetése utáni 1 héten belül,
  de már 48 órán túl, 50%-os kötbér mellett teheti azt meg.

 • Ha a Vevő elállási jogot vagy felmondási jogot szeretne gyakorolni az előleg megfizetése utáni 1 héten túl, 100%-os kötbér mellett teheti azt meg.

A kötbér alapja a Megrendelésben szereplő vételár, tehát például 100.000,- Ft vételárú termék esetén a kötbér ezen összeg 20%-a (azaz 20.000,- Ft), 50%-a (azaz 50.000,- Ft) vagy 100%-a (azaz 100.000,- Ft) az elállás időpontjától függően.

Vevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja a kötbér mértékét is, azt nem tekinti feltűnően értékaránytalannak, ezen jogcímen történő megtámadási jogáról kifejezetten és végérvényesen lemond.

6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, VIS MAIOR

Eladó az előleg megfizetését követő első munkanaptól számított legkésőbb 30 napos teljesítési határidőt vállal – kivéve ha a Felek a Megrendelőlapon ettől eltérő időpontot határoznak meg –. Eladó előteljesítésre jogosult.

A rendelés kivitelezésének időtartamára, illetve a Termék alapanyagára, összetételére hatással lehetnek olyan előre nem látható, kivételes események és helyzetek (pl. világjárványra tekintettel bevezetett, a szerződéskötés időpontjában még fent nem álló korlátozások, akadályok, természeti katasztrófák, háborúk, sztrájk, blokád, stb).

Eladó ezen ‘vis maior’ esetek bekövetkezése esetén – különösen figyelemmel arra, hogy az ékszerekhez a legmagasabb minőségű alapanyagok használata érdekében a drágakövek beszerzése nagyrészt külföldről történik – nem vállal felelősséget a rendelés késedelmes teljesítéséből vagy nem teljesítéséből eredő károkért. Vis maior esetén Eladóval szemben a Vevő kár, kötbér, késedelmi kamat követeléssel nem élhet.

Vis maior fennállta esetén, erről történő tudomásszerzést követően késedelem nélkül értesíti Eladó a Vevőt az esetleges csúszás időtartamáról, illetve amennyiben a megrendelt Terméken bármilyen módosítás válna szükségessé az ezzel kapcsolatos egyeztetés érdekében.
Vevő köteles az értesítést követő 3 napon belül e-mailen visszajelezni az Eladó részére, ha nem fogadja el a jelzett módosítást. Ez esetben tudomásul veszi, hogy Eladó a Megrendelés szerinti Terméket az Adásvételi Szerződésnek megfelelően vis maior miatt nem tudja teljesíteni, és a Felek ezt követő 5 munkanapon belül kötelesek egymással megegyezni a Megrendelés esetleges felbontása illetve egymás közötti elszámolás kérdésében. Az elszámolás során Eladó jogosult a Termékre fordított igazolt készkiadásainak beszámítására a Vevő által addig megfizetett Vételár(részek) tekintetében, amennyiben a Vevő részére a még el nem készült Terméket, vagy annak alkotórészét átadásra felajánlja a Vevőnek és a Vevő ezt elfogadja.

Amennyiben a vis maior helyzet a Terméket magát nem, csak a teljesítési határidőt érinti, ez esetben a teljesítési határidő a vis maior időtartamával automatikusan, a Felek bármilyen jogcselekménye, nyilatkozata nélkül meghosszabbodik és ez esetben erre hivatkozással a Vevő nem jogosult a Megrendeléstől, Adásvételi Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, kivéve, ha előreláthatólag a csúszás időtartama érdekmúlást keletkeztet a Vevő oldalán és ezt a Vevő valószínűsíti az ok írásbeli közlésével a csúszásról szóló Eladói értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül. Ez esetben az elszámolásra és a Vevő igényeire az előző pont szerinti rendelkezések alkalmazandók.

Fogyasztónak minősülő Vevő esetén a fenti rendelkezéseket az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

Ha a fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta az Eladót annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni. Ha a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Megrendelést illetve Adásvételi Szerződést kizárólag írásban lehet megszüntetni a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal.

A jelen ÁSZF-et, vagy a Megrendelést érintő módosítások vagy kiegészítések csak akkor érvényesek, ha azokat írásba foglalták és mind a Vevő mind Eladó aláírta – kivéve, ha jelen ÁSZF vagy a Felek külön írásba foglalt megállapodása eltérően nem rendelkezik –. Erről a formai követelményről a Vevő és Eladó kizárólag írásban, közös megegyezéssel mondhatnak le.

Vevő nem jogosult beszámításra az Eladóval bármilyen igényével szemben, kivéve, ha azt jogerős bírósági határozatban megállapították vagy azt Eladó írásban elismerte. A Vevőnek nincs visszatartási joga. Eladó írásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Vevő az Adásvételi Szerződésből (és bármely további és/vagy kiegészítő szerződésből) származó jogait és kötelezettségeit átruházhassa.

7. ÁRAK

A Megrendelőlapon kívül egyéb helyeken, így például az Eladó honlapján, brossúrákban, katalógusokban feltüntetett árak mintaárak, melyek az adott termékhez tartozó és a feltüntetett specifikációk alapján lettek kiszámítva. Előfordulhat, hogy hiba történt az árképzésben és a megjelenített, illetve a Megrendelőlapon feltüntetett árak – az adott termék specifikációjához viszonyítva és az aktuális világpiaci arany és gyémánt árakhoz mérten- nem megfelelően tükrözik egy adott termék aktuális piaci árát, a kettő között jelentős, felismerhető különbség áll fenn, mely az adott termék tekintetében ár-értékaránytalan. Ezekből kifolyólag Eladó fenntartja a jogot, hogy ezen árakat bármikor módosítsa, még a rendelés leadása után is. A Vevő jogában áll megtagadni az ármódosítást és elállni a Megrendeléstől, illetve felmondással élni, de csak abban az esetben, ha az ármódosítás mértéke meghaladja a 20%-t és az ármódosításról szóló Eladói értesítéstől számított 3 nap még nem telt el. Ez esetben a már megfizetett előleg visszafizetésre kerül Vevő részére a Szerződés megszűnését követő legkésőbb 15 napon belül olyan formában, ahogyan eredetileg általa megfizetésre került.

8. TÁJÉKOZTATÓ FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VEVŐ RÉSZÉRE
AZ ELADÓ ÉS VEVŐ KÖZÖTT LÉTREJÖVŐ FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK VONATKOZÁSÁBAN

Azokban az esetben, amelyek tekintetében a fogyasztók védelmére vonatkozó és a jelen ÁSZF vonatkozásában alkalmazandó jogszabályok a jelen ÁSZF rendelkezéseinél a fogyasztónak minősülő Vevőre kedvezőbb és eltérést nem engedő szabályokat állapítnának meg, úgy ezen szabályok kerülnek alkalmazásra a jelen ÁSZF rendelkezései helyett.

A jelen 8. fejezet szabályai kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevőre vonatkoznak.

8.1 Eladó, jogszabályi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja fogyasztót a szerződéskötést megelőzően:

 • a Szerződés szerinti Termék lényeges tulajdonságairól: minden ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Megrendelőlap részletesen tartalmaz;
 • a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről: jelen ÁSZF Bebevezető rész címet viselő fejezete tartalmazza ezen tájékoztatást;
 • a szerződés szerinti Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel: minden ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Megrendelőlap részletesen tartalmaz

   

 • a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról: minden ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Megrendelőlap, valamint jelen ÁSZF tartalmazzák;
 • a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről: minden ezzel kapcsolatos tájékoztatást jelen ÁSZF tartalmazza;
 • határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről: minden ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Megrendelőlap és jelen ÁSZF tartalmazzák;
 • a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről: nem fordulhat elő ilyen a jelen ÁSZF-el szabályozott jogviszonyban;
 • a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről: Eladó elsődlegesen valamennyi lényeges, a Megrendeléshez kapcsolódó adatot és iratot papír alapon tart nyilván és kezel, digitális adattartalom a Felek jogviszonyában egyes, jelen ÁSZF-ben rögzített esetekben a Felek közötti e-mailezésként jelenhet meg, továbbá a bestdiamond.hu honlap tekintetében az ott megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A honlapon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatokat magas szintű titkosítással tároljuk, melynek visszafejtése lehetetlen az illetéktelen felhasználók számára.
 • a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően: a szerződés lényegi elemeit érintően nincsen digitális adattartalom;
 • a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről: Tájékoztatjuk, fogyasztót, hogy Ön Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

  Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  Ennek keretében fennáll az Eladónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

  Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

  A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

  A kérelemnek tartalmaznia kell

  a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  g. a testület döntésére irányuló indítványt,
  h. a fogyasztó aláírását.

  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

  Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu; valamint az Elado bestdiamond.hu weboldalán.

  A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek; valamint az Elado bestdiamond.hu weboldalán.

8.2. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló jogszabály szerinti tájékoztató

Eladó kifejezetten kiköti, hogy jótállási, kellékszavatossági és termékszavatossági illetve bármilyen egyéb, ekörbe eső kötelezettségét – továbbiakban együttesen: garancia – kizárja az alábbiak tekintetében, és ezt a Vevő (fogyasztó és nem fogyasztó egyaránt) a Megrendeléssel kifejezetten, jóváhagyólag elfogadja:

A garancia nem vonatkozik a Termék mindennapi viseletéből és nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra, mint pl.: karcolások, deformálódás, törés, szakadás, kopás, valamint nem vonatkozik olyan esetekre (pl. ütés vagy bármely más külső behatás), melyek eredményeképp a drágakövek (pl. gyémántok) az ékszerekből kiestek és/vagy elvesztek. A garancia nem vonatkozik a kövek bármilyen módon és okból való elvesztésére, eltűnésére vagy harmadik személy általi eltulajdonítására. A Termék rendeltetésszerű használatára vonatkozó előírásokat a jelen ÁSZF 2. számú elválaszthatatlan mellékletében találja, melynek betartására a Vevő köteles.

A fentiekben részletezett hibák és esetek nem tartoznak a garanciális jogok (így termékszavatossági, kellékszavatossági, jótállási jogok) gyakorlásának lehetősége körébe, ezért ezek a hibák Eladó garanciális kötelezettségén kívül esnek, így Eladó ilyen esetekben, különösen nem javít, nem cserél, nem pótol, Vevő árleszállítással, elállással, saját költségére történt javítás/pótlás ellenértékének megfizetése iránt igénnyel követeléssel nem élhet Eladó felé. Természetesen külön, egyedi árkalkuláció alapján Eladó által megállapított díjazás megfizetése mellett ezen hibák kijavítása is lehetséges a felek külön erre irányuló megállapodása alapján. Ilyen esetekben az Eladó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön ennek felajánlására és alkalmazására. Ezek kikötését követően Eladó az alábbiak szerint tájékoztatja a Vevőket az előzőekben rögzített esetkörön kívül eső hibák tekintetében érvényesíthető garanciális igények vonatkozásában:

Röviden az alábbiakban foglajuk össze Eladó a Vevőt illető garanciális jogokat, azok részletezése előtt, a könnyebb érthetőség érdekében:

Jog
151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás
Meddig lehet érvényesíteni?
151/2003 Korm. Rendelet szerinti határidőben a termék árához igazodva.
Mi a szavatossági jog alapja?
A szavatosságot a 151/2003 Korm. rendelet szabályozza.
Mit lehet érvényesíteni?
Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni.

Jog
Termékszavatosság
Meddig lehet érvényesíteni?
A termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított 2 éven belül, közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi kereskedőjével szemben lehet érvényesíteni.
Mi a szavatossági jog alapja?
A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza.
Mit lehet érvényesíteni?
Csak kicserélést, vagy kijavítást lehet kérni.

Jog
Kellékszavatosság
Meddig lehet érvényesíteni?
A vásárlástól számított két éven belül lehet érvényesíteni.
Mi a szavatossági jog alapja?
A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza.
Mit lehet érvényesíteni?
Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni.

1. Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön a Bányai Milán Dániel e.v. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a vállalkozással (Eladó) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Bányai Milán Dániel e.v. nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Hibás teljesítés esetén 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet – továbbiakban ezen pont körében: rendelet – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról alapján az Eladó jótállásra köteles.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

  Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, 
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

Ha az a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 • A jótállás időtartama:

  a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

  E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.

  A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 • Hogyan érvényesítheti jótállási jogait?

  A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

  A jótállásból eredő jogok – a rendeletben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

  A jótállási jegyet Ön a Termék kézhezvételével egyidejűleg kapja meg az Eladótól

9. ELÁLLÁS, FELMONDÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI FOGYASZTÓI SZERZŐDÉS ESETÉN

A Felek közötti adásvételi jogügylet nem minősül távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződésnek, így az elállásra és felmondásra vonatkozó, Rendeletben meghatározott speciális feltételek nem alkalmazandók.

10. PANASZKEZELÉS

Ezen fejezetben rögzített szabályokat az Eladó a fogyasztónak és nem fogyasztónak minősülő Vevő esetén egységesen alkalmazza.

Vevő az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb a beérkezését követően 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
 • írásbeli panasz esetén – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vevő neve, lakcíme/székhelye,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a panasz részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

11. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Vevő elismeri, hogy az Eladó a természetes személy Vevő személyes adatai kezelésére vonatkozó, Eladó által adott részletes, előzetes tájékoztatást, így különösen, hogy az adatkezelés jogalapja az Európai Palament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6 cikk b) pontja alapján történik és az Adásvételi Szerződés megkötése, előkészítése, szerződésben vállaltak teljesítése, valamint kapcsolódó jogi eljárások teljesítése érdekében szükséges, továbbá Eladó az 1997. évi CLV. törvény17/A. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében a 6. cikk c) pontja alapján fogyasztói panasz esetén az alábbiakat, az alábbi időtartamig kezeli:

 • a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az abban foglalt személyes adatokat, valamint a válasz másolati példányát három évig.

Vevő tudomásul veszi, hogy bármely adat megadására – beleértve az olyan adatokat is, amelyek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.) szerint személyes adatnak minősülnek – önkéntesen kerül sor, azonban az Eladó által előírt összes adat megadásának hiánya akadálya lehet a jelen ÁSZF szerinti egyes, vagy adott esetben összes szolgáltatás igénybevételének.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A felek kijelentik és garantálják, hogy a Szerződés megkötéséhez szükséges jogképességgel rendelkeznek és az annak megkötése során a képviseletében eljáró személy rendelkezik az ahhoz szükséges felhatalmazással.

Cég nevében vásárolni kívánó személy esetén a Megrendeléssel egyidejűleg szükséges a képviseleti jog Vevő általi igazolása, melyet a cégkivonaton feltüntetett vezető tisztségviselő eredeti aláírási címpéldányának vagy a cégbíróságra benyújtásra került aláírás-mintájának bemutatásával teheti meg a Vevő képviselője. Amennyiben a képviselő meghatalmazással jár el, ez esetben a cégkivonaton szereplő vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazás eredeti példányának átadása is szükséges a fenti okiratok bemutatásán túl. Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezen okiratokról az Eladó a Megrendeléssel egyidejűleg fénymásolatot készítsen és a Megrendelőlappal együtt megőrizze. Vevő tudomásul veszi, hogy az okiratok rendelkezésre bocsátásának hiányában Eladó megtagadhatja a szerződéskötést.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérésekben a hatályos és irányadó magyar jogszabályok alkalmazandók.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Elállási nyilatkozat minta
 2. számú melléklet: Ékszer használati útmutató

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

Címzett: Bányai Milán Dániel egyéni vállalkozó

levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7.

e-mail cím: bestdiamondltd@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

Kelt: ____________(hely), _______________ (év/hónap/nap)

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

2. SZÁMÚ MELLÉKLET: ÉKSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Annak érdekében, hogy az ékszert minél hosszabb ideig tudja használni, és sokáig örömét lelje benne, kérjük tartsa be az alábbiakban felsorolt rendeltetésszerű használatra vonatkozó szabályokat!

Az ékszer rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályok, amiket be kell tartani:

 • Ne viselje az ékszert olyan jellegű tevékenységnél, ahol az ékszer sérülhet, beakadhat valamibe, megnyomódhat, dörzsölődhet, mint például munka, házi munka, sportolás, mosogatás, stb.
 • Ügyeljen arra, hogy öltözködés közben ne viseljen ékszert, mert beleakadhat a ruhába, elszakadhat, köves ékszereknél a kőfoglalat megnyílhat ami kövek kiesését eredményezi.
 • Közvetlenül illatszert, krémet (parfümöt, dezodort, hajlakkot, napozót, testápolót, stb.) ne kenjen, permetezzen az ékszerre, mert mattulást, maródást okozhat a felületén.
 • Ne aludjon az ékszerben, mert alvás közben eldeformálódhat, megnyomódhat vagy elszakadhat. Különös tekintettel az üreges ékszerekre, amelyek hamar sérülnek.
 • Figyeljen arra, hogy ne ejtse le és ne üsse semmihez az ékszert, mert sérülések keletkezhetnek rajta, illetve a kő kiesését idézheti elő a köves ékszereknél.
 • Az ékszert tartsa távol a gyógyvízektől, strandoktól, uszodáktól, mert erős elszíneződést és az ékszer fényének elvesztését okozhatják.
 • Fürdés, tusolás ideje alatt ne viseljünk semmilyen ékszert.
 • Ékszerünket óvjuk az, erős fény és hőhatástól, mert az ékszer, kövek elszíneződését okozhatja.
 • A vegyszerek károsíthatják az ékszert, mattulást, maródást, karcolódását okozhatnak a felületén, ezért mindig vegye le az ékszert amikor háztartási vegyi anyagokkal, szerekkel kerül kapcsolatba.
 • Óvja az ékszert a mechanikai hatásoktól erős nyomás, feszítés és ütésektől, rálépéstől, mert ezek a hatások eldeformálják az ékszert. Különös tekintettel a köves ékszerekre, amelynél már kis mértékű alakváltozás is a kövek kiesését okozhatja.

Tisztítás:

 • Ajánljuk, hogy időnként törölje át az ékszert egy puha száraz nem karcoló textil kendővel, hogy eltávolítsa a szennyeződést, izzadságot, zsírt.
 • Az ékszer tisztításához ne használjon súrolószereket, vegyszereket, mert azok kárt tehetnek az ékszer felületén.
 • Amennyiben az ékszer erősen elszennyeződött, elszíneződött, forduljon ékszerész vagy ötvös szakemberhez az alapos és szakszerű tisztítás érdekében.

Tárolás:

 • Az ékszert tárolja fénytől védett száraz helyen, puha tasakban vagy ékszerdobozban a karcolások és sérülések elkerülése érdekében.
 • Ne tároljon több ékszert egy dobozban, mert össze karcolhatják egymást, vagy egyszerűen összegubancolódhatnak és a szétválasztásuk során el is szakadhatnak.